Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij MTR Indoor Outdoor Signing. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MTR Indoor Outdoor Signing is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan MTR Indoor Outdoor Signing niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. MTR Indoor Outdoor Signing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. MTR Indoor Outdoor Signing geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

E-mailverkeer
E-mails en eventueel toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Heeft u e-mails per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via e-mail te verwittigen en het materiaal van al u hardware te verwijderen.